Navigácia

Materská škola

Školský rok 2016/217

 

Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Petra a Pavla

Belá nad Cirochou

 

Názov školského vzdelávacieho programu (ŠKVP): SVETIELKO OBJAVUJE SVET

Motto:  „ Žite ako deti svetla“

                                               *sv. Pavol*

 

Stupeň vzdelania

predprimárne

Vyučovací jazyk

slovenský

Dĺžka štúdia

niekoľkoročná

Forma výchovy a vzdelávania

celodenná

Riaditeľ školy

Mgr. Alžbeta Draganová

Koordinátorky

pre tvorbu ŠKVP

PaedDr. Lucia Valková ,

Mgr. Diana Mišková

Adresa školy

Komenského 64/17, 067 81  Belá nad Cirochou

Kontakty

t. č. 057 7683577, 057 7683144, riaditel@czsbelanc.edu.sk

Zriaďovateľ

Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice

Hlavná 28, Košice

Dátum prerokovania ŠKVP v pedagogickej rade

 

30. 08. 2016

Dátum prerokovania ŠKVP v rade školy

 

13. 10. 2016

Predložený zriaďovateľovi

17. 10. 2016

Dátum vydania ŠKVP

31. 08. 2016

Platnosť dokumentu

01. 09. 2016

 

 

                                                                                                                     Mgr. Alžbeta Draganová

                                                                                                                                 podpis riaditeľa

 

 

 

     I.Z HISTÓRIE  MATERSKEJ ŠKOLY

Základný kameň na výstavbu súčasnej materskej školy bol položený v septembri 1985. O dva roky neskôr – 7. októbra 1988 bola  materská škola slávnostne otvorená ako štátna materská škola s kapacitou štyroch tried. 1. apríla 2002 vznikol samostatný právny subjekt Základná škola s materskou školou Belá nad Cirochou. 2. 9. 2004 bol ďalším historickým dňom pre našu školu, rodičov i celú obec. Školský rok  sme začali ako Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Petra a Pavla, ktorej  zriaďovateľom bol Arcibiskupský školský úrad v Košiciach. 

                          

   II. CHARAKTERISTIKA MATERSKEJ ŠKOLY

 

Materská škola je umiestnená v strede obce mimo frekventovaných ulíc. Susedí s areálom ZŠ. V súčasnosti je MŠ trojtriedna. Budova MŠ je dvojpodlažná. Prízemie tvorí trieda a telocvičňa pre deti MŠ a trieda pre Školský klub detí. Okrem tried sa na prízemí nachádza kuchyňa, kde sa pripravuje desiata a olovrant pre deti. Priestory na prízemí dopĺňa práčovňa a izolačná miestnosť.  Na poschodí MŠ sú dve triedy pre staršie vekové skupiny detí, rozdeľovňa jedál, sklad učebných pomôcok a kancelária. Školský dvor je vybavený záhradným zariadením (domčeková zostava s lezeckou stenou a šmýkačkou, pružinová hojdačka, pieskoviská, hojdačky, preliezačky, lavičky, kolotoč, vláčik). Triedy sú dostatočne vybavené hračkami a didaktickými pomôckami, ktoré sa priebežne dopĺňajú a vynovujú v spolupráci s rodičmi.

 

III.        POSLANIE MATERSKEJ ŠKOLY

 

Výchova dieťaťa je prvoradou povinnosťou i právom rodičov. Z inštitúcií, ktoré podporujú a dopĺňajú výkon tohto práva a povinnosti rodiny, má škola základný význam i hodnotu.

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj dieťaťa v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, morálnej, estetickej. Rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje dieťa na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami dieťaťa (Zákon č. 245/2009 Z.z. o výchove a vzdelávaní).

 

 

 

Poslaním našej cirkevnej materskej školy je dopĺňať rodinnú výchovu dieťaťa, všestranne rozvíjať osobnosť dieťaťa v prostredí preniknutom radosťou z objavovania. Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu na školské vzdelávanie v základnej škole a na život v spoločnosti, rešpektujúc vývinové špecifiká predškolského veku, jedinečnosť a individualitu každého dieťaťa, špecifický prístup k deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

 

Cieľom zamestnancov, podľa odporúčania patróna našej školy, sv. Pavla je „Žiť ako deti svetla.“ Svetlo znamená radosť, pokoj, nadšenie, úctu, dobrotu, lásku... Žiť v láske k ľuďom, k prírode, spoločnosti a k tomu viesť deti, ktoré nám rodičia zverujú do výchovy je naším prvoradým snažením. Byť svetlom a k tomu viesť aj deti – SVETIELKA – objavujúce svet.

Žiť v láske, ktorá  „ je trpezlivá,  dobrotivá, nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy...“.

                                                                                        * sv. Pavol v liste Korinťanom*

     

                            

 

IV. CIELE ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

 

 

 • Dopĺňať rodinnú výchovu o výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na celostný rozvoj osobnosti dieťaťa, jeho sociálno-emocionálny, psychomotorický a kognitívny rozvoj v súlade s individuálnymi a vekovými osobitnosťami dieťaťa.
 • Pri rozvíjaní kompetencií dieťaťa preferovať zážitkovú formu učenia a učenie hrou.
 • Podporovať zdravé sebavedomie a sebaistotu detí, rozvíjať schopnosť sebahodnotenia detí.
 • Rozvíjať a podporovať schopnosť dieťaťa spolupracovať v skupine, rozvíjať základy tímovej práce.
 • Rozvíjať u dieťaťa zodpovednosť za zdravé životné prostredie na elementárnej úrovni.
 • Naučiť deti chrániť si zdravie, pochopiť dôležitosť zdravého životného štýlu                a uplatňovať zásady ochrany zdravia v každodennom živote.
 • Rozvíjať predčitateľskú gramotnosť v príprave detí na kontinuálny prechod z MŠ       do ZŠ.
 • Podľa vzoru sv. Petra a Pavla viesť a vychovávať deti k láske k Bohu a k všetkým ľuďom cez hlbšie spoznávanie života Pána Ježiša.

Obsah a ciele výchovy a vzdelávania detí opierajúc sa o poslanie našej materskej školy         sú založené na základných pilieroch, ktorými sú:

S – spokojnosť

V – viera

E – emócie

T – tvorivosť

I – iniciatíva

E – empatia

L – láska

K – komunikácia

O – osobnosť

 

 • Výchova a vzdelávanie detí zameraná na spokojnosť detí, uspokojovanie ich potrieb.
 • Výchova a vzdelávanie detí v duchu viery.
 • Výchova a vzdelávanie detí s dôrazom na rozvíjanie pozitívnych emócií radosti, nadšenia z objavovania a ovládanie negatívnych emócií.
 • Výchova a vzdelávanie detí s rozvíjaním tvorivosti, tvorivého myslenia.
 • Výchova a vzdelávanie detí s podporovaním iniciatívy pri činnosti, preberania zodpovednosti  za seba i druhých.
 • Výchova a vzdelávanie detí smerujúca k nadobúdaniu empatie k okoliu, k pozeraniu sa na svet očami druhých.
 • Výchova a vzdelávanie detí v spoločenstve lásky smerujúce k učeniu sa láske k sebe, k ľuďom, k prírode, ku kultúre.
 • Výchova a vzdelávanie detí zameraná na pobádanie k otvorenej komunikácii,            k vyjadrovaniu svojich myšlienok.
 • Výchova a vzdelávanie detí zameraná na celostný rozvoj osobnosti dieťaťa.

 

 

 

V.        Stupeň vzdelania:    predprimárne vzdelanie

 

 

 

VI.      Zameranie materskej školy

 

 

Škola ponúka syntézu medzi kultúrou a vierou. Vychováva človeka, ktorý žije svoj život naplno, pomáha iným, čím sa podieľa na rozvoji a budovaní spoločnosti.

Našou prioritou je zabezpečiť zdravé ovzdušie materskej školy pre pozitívny harmonický rozvoj osobnosti dieťaťa, ovzdušie preniknuté láskou a úctou k Bohu, k ľuďom, prírode a kultúrnym hodnotám spoločnosti. Pracujeme podľa nášho interného projektu Zdravá materská škola – navrhnutom na podmienky našej materskej školy – a snažíme sa rozvíjať nielen zdravie telesnej stránky človeka, ale aj zdravie duchovnej dimenzie človeka. Učíme deti byť Svetielkami podľa vzoru Pána Ježiša využívajúc metodické príručky katolíckeho náboženstva pre jednotlivé vekové kategórie detí predškolského veku vydané KPKC v Spišskej Novej Vsi. 

V snahe stimulovať komunikačné kompetencie detí využívame projekt Preventívne jazykové chvíľky vypracovaný učiteľkami našej MŠ. Zameriavame sa na rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v predškolskej triede využívajúc metodický materiál vydaný PaedDr. Luciou Valkovou v rámci projektu KEGA: Kurikulárna transformácia primárneho vzdelávania v SR. Metodika s názvom Poďte deti spolu s nami, cestovať za písmenkami je uceleným projektom na stimuláciu gramotnosti v materskej škole. Bola vydaná pre Pedagogickú fakultu Trnavskej univerzity a Štátny pedagogický ústav v Bratislave v roku 2007.

 

 

 

VII.        DĹŽKA DOCHÁDZKY A  FORMY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA

 

Dĺžka dochádzky dieťaťa do materskej školy je niekoľkoročná, spravidla trojročná.

V materskej škole prevláda celodenná forma výchovy a vzdelávania. V prípade záujmu rodičov poskytujeme aj poldennú formu výchovy a vzdelávania.

 

VIII.  UČEBNÉ OSNOVY

 

            Učebnými osnovami školského vzdelávacieho programu sú vzdelávacie štandardy vzdelávacích oblastí  Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materskej škole.

 

 

IX.      VYUČOVACÍ JAZYK:  slovenský jazyk

 

 

X.        SPÔSOB, PODMIENKY UKONČOVANIA VÝCHOVY A VZDELÁVANIA A

            VYDÁVANIE DOKLADU O ZÍSKANOM VZDELANÍ             

 

Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole. Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania (Zákon o výchove a vzdelávaní č. 245/2008 Z. z. § 16, ods. 2), ktoré sa vydáva na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

 

XI.      Materiálno-technické a  priestorové podmienky  materskej školy

 

Materská škola je umiestnená v účelovej, 28 - ročnej budove. Prízemie školy tvorí vstupná hala, dve priestranné triedy s príslušnými priestormi, z toho jedna trieda slúži ako Školský klub detí, telocvičňa pre deti s priamym vstupom na terasu, vlastná práčovňa so skladom bielizne, miestnosť s príslušenstvom pre prevádzkových pracovníkov, sklad náradia, kuchyňa. V časti ŠKD je nový televízor a DVD prehrávač, ktorý slúži na sledovanie náučných detských programov a rozprávok pre deti. Na poschodí sú umiestnené dve triedy s príslušnými priestormi,  kabinet telesnej výchovy vybavený  náradím a náčiním potrebným na realizáciu pohybových a relaxačných cvičení a telesnej výchovy v materskej škole. Okrem tried je na poschodí kancelária a priestranný sklad učebných pomôcok. Poschodie nemá samostatný vchod, s prízemím ho spája vnútorné schodište. Triedy sú vybavené novými hračkami a kútikmi na hranie. Pre skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu sa každý rok sa obnovuje inventár učebných pomôcok o nové didaktické pomôcky na rozvíjanie kognitívnych, sociálnych, učebných, informačných i psychomotorických  kompetencií detí. Modernizuje sa knižný fond detskej literatúry, obohacuje sa o detské encyklopédie, knihy na rozvíjanie tvorivosti detí a rozprávkové knihy.  Každá trieda disponuje potrebným množstvom výtvarného a pracovného materiálu pre rozvíjanie tvorivosti detí. Dve triedy na poschodí sú vybavené interaktívnymi tabuľami a v triede na prízemí je televízor, ktorý slúži na sledovanie rozprávok a detských náučných programov. Priestranný školský dvor je zrenovovaný, jeho súčasťou je náradie – domčeková zostava so šmýkačkou a lezeckou stenou, pružinové hojdačky, preliezačky, pieskoviská, lavičky, novozakúpený kolotoč. Škola má zabezpečený bezbariérový vstup do budovy.

 

 

XII.   Vnútorný  systém  kontroly a hodnotenia  detí

 

Cieľom hodnotenia detí v materskej škole je poskytnúť dieťaťu a jeho rodičom spätnú väzbu o napredovaní dieťaťa, o nadobudnutí kompetencií potrebných na úspešné zahájenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

Konkrétne zameranie a formy hodnotenia detí sú vypracované v ročnom pláne vnútornej kontroly školy vypracovanom v súlade § 9 ods. 4 písm. c) vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. v znení vyhlášky MŠ SR č.308/2009 Z.z.

 

 

XIII.    Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy

 

Konkrétne zameranie kontrolnej činnosti zamestnancov je vypracované v ročnom pláne vnútornej kontroly školy vypracovanom v súlade s § 9 odst.4 písm. c) vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z.

 

 

CZŠ s MŠ sv. Petra a Pavla, Komenského 64/17, Belá nad Cirochou

 

ŠKVP – SVETIELKO OBJAVUJE SVET

 

Dátum

Inovácie, zmeny, úpravy ŠKVP

01.09. 2017

Vydanie Osvedčenia o ukončení predprimárneho vzdelávania iba na písomnú žiadosť zákonného zástupcu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Petra a Pavla Belá nad Cirochou
  Komenského 64/17
  067 81 Belá nad Cirochou
 • ZŠ - 057 7683144
  MŠ- 057 7683 577
  ŠJ- 057 7683578

Fotogaléria